Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR HEMSIDA

Tillämplighet

Dessa Användarvillkor för Nordic Facade Solutions webbplats (hädanefter “Användarvillkoren”) gäller för besök på och användning av webbplatser tillhörande Nordic Facade Solutions Oy och dess koncernföretag (hädanefter sammantaget “NFS” och webbplatserna sammantaget “Webbplatsen”), samt den information som görs tillgänglig för dig på eller via denna Webbplats i vilken form som helst (hädanefter: "Informationen"). Att besöka Webbplatsen innebär automatiskt att besökaren (hädanefter även kallad “du”) godkänner dessa Användarvillkor. NFS kan ändra dessa Användarvillkor när som helst och utan ytterligare meddelande. Sådana modifierade Användarvillkor träder i kraft från den tidpunkt då de placeras på Webbplatsen. NFS kommer alltid att försöka placera den senaste versionen av Användarvillkoren på denna webbsida så att du alltid kan läsa dessa Användarvillkor här.

Innehåll

NFS garanterar inte att Webbplatsen fungerar utan fel eller avbrott. En del av Information kan vara ofullständig och/eller felaktig och/eller föråldrad. NFS ansvarar inte för användning eller innehåll av externa Internetsidor, som inte underhålls av NFS, som det hänvisas till på Webbplatsen eller som hänvisar till Webbplatsen. Vår cookie- och integritetspolicy gäller inte för dina personuppgifter som samlas in och behandlas på eller via dessa externa webbplatser.

Användning

Informationen är uteslutande avsedd för allmän information och är inte avsedd som en rekommendation, design, strukturell beräkning, uppskattning eller annan garanti eller representation för besökaren. NFS garanterar inte och tar inget ansvar för Informationens noggrannhet och/eller fullständighet (inklusive information om NFS-produkterna) eller för att Informationen är lämplig för det ändamål för vilken den konsulteras av dig eller på annat sätt. Kunder och tredje part måste ha en professionell rådgivare som informerar dem om (lämpligheten för) NFS-produkterna för alla önskade tillämpningar och om tillämpliga lagar och regler.

Färger som används i kommunikation från NFS (inklusive men inte begränsat till trycksaker) och i varuprover på produkter från NFS, kan skilja sig från färgerna på de NFS-produkter som ska levereras. Varuprover är inte avsedda att användas i produkttester och är inte representativa för egenskaperna hos NFS-produkterna. Produkter och varuprover från NFS produceras inom de angivna färgtoleranserna och färgerna (på produktionssatser) kan skilja sig, även om samma färg används. Betraktningsvinkeln påverkar även uppfattningen av färgen. Metallics-paneler har en yta vars färg verkar förändras baserat på riktningen från vilken den ses. Den angivna stabiliteten och specifikationerna för färgen gäller endast den dekorativa ytan på NFS-produkterna, inte kärnmaterialet och varuproverna på NFS-produkterna. NFS-produkter levereras från fabrik, med raka, sågade sidor.

Den senaste versionen av leveransprogrammet och Databladet för materialegenskaper för VIVIX+ av Formica Group finns på www.nordicfacadesolutions.info och för Trespa-produkter på www.trespa.info. Endast informationen i det senaste och giltiga Databladet för materialegenskaper ska användas för att välja och ge råd angående NFS-produkter. NFS förbehåller sig rätten att ändra (specifikationerna för) sina produkter utan förvarning.

Du har rätt att använda Informationen, såsom dokument, fotografier, teckningar, illustrationer och annat innehåll på följande villkor: Besökare kan konsultera Webbplatsen och Informationen och göra kopior av Informationen för eget bruk, till exempel genom att skriva ut eller lagra Informationen. Varje användning av Informationen är endast tillåten i samband med försäljning och/eller köp av NFS-produkter. Informationen får inte modifieras eller ändras på något sätt. Illustrationer på Webbplatsen får inte användas utan medföljande text. Dessutom får Informationen inte användas på något sätt som bryter mot NFS immateriella rättigheter eller bryter mot Användarvillkoren. Du är uttryckligen ansvarig för att alltid använda den senaste Informationen från Webbplatsen. Om du använder Informationen måste du därför regelbundet kontrollera att den använda Informationen fortfarande motsvarar den senaste informationen på Webbplatsen. All annan användning av Webbplatsen och/eller Informationen, inklusive distribution, reproduktion, modifiering, publicering, lagring i en automatiserad datafil eller avsändning av en sådan fil utan ett föregående skriftligt medgivande från NFS är uttryckligen förbjudet.

Din användning av Webbplatsen sker helt på egen risk. Du ansvarar för allt du skickar till eller från Webbplatsen.

NFS har rätt att ändra eller avsluta tillgängligheten på Webbplatsen och/eller Informationen och tjänsterna som erbjuds på Webbplatserna av vilken anledning som helst eller att begränsa åtkomsten till denna Information eller dessa tjänster. NFS ansvarar inte för konsekvenserna av ändringar i Informationen.

Ansvar

NFS är inte ansvarigt (varken enligt eller icke enligt avtalet) för skador som uppstår från eller är relaterade till användningen av (eller oförmågan att använda) Webbplatsen, inklusive skador till följd av virus eller felaktighet och/eller ofullständighet av Informationen. NFS är inte heller ansvarig (varken enligt eller icke enligt avtalet) för skador som uppstår till följd av eller relaterade till användningen av elektroniska kommunikationsmedel med denna Webbplats, inklusive men inte begränsat till skador till följd av misslyckande att leverera eller förseningar i leveransen av elektroniska meddelanden, avlyssning eller manipulation av elektroniska meddelanden från tredje part eller av programvara/hårdvara som används för elektronisk kommunikation och överföring av virus. Dessa begränsningar gäller inte om sådan skada är ett resultat av uppsåt eller grov vårdslöshet från NFS och/eller dess ledning.

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och andra rättigheter beträffande innehållet på Webbplatsen (inklusive logotyper, varumärken, servicemärken, programvara, databaser, ljud, video, text och fotografier) ägs av Formica, Trespa och/eller dess licensgivare.
® Trespa, Meteon, Pura är registrerade varumärken som tillhör Trespa och Formica och VIVIX är registrerade varumärken som tillhör The Diller Corporation.

Oönskade idéer som inkommer

Om du placerar idéer och/eller material, inklusive men inte begränsat till text, video, ljud, programvara eller information ("Materialen") på denna Webbplats eller skickar dessa till NFS via e-post eller på annat sätt utan att sådan information har begärts, har NFS rätt att använda, kopiera och/eller kommersiellt utnyttja dessa Material, allt detta vid bemärkelse, utan att behöva betala någon ersättning och NFS är inte skyldiga att upprätthålla den konfidentiella karaktären hos de berörda Materialen.

Allmänna villkor

Alla muntliga och skriftliga uttalanden, erbjudanden, offerter, försäljning, lager, leveranser och/eller avtal och allt relaterat arbete från NFS regleras av NFS Allmänna Försäljningsvillkor, som finns på och laddas ner från nordicfacadesolutions.com
 
En kopia av dessa allmänna försäljningsvillkor tillhandahålls gratis på begäran.
Alla allmänna villkor förutom ovan nämnda villkor avvisas uttryckligen och gäller inte, oavsett om sådana villkor hänvisas till förfrågningar om erbjudanden, bekräftelse om erbjudanden, brevpapper och/eller andra handlingar från den andra parten.

Skadeersättning

Du ersätter NFS, dess anställda, företrädare, licenstagare och handelspartners för alla skador och kostnader, inklusive kostnader för juridisk hjälp, revisorer och andra externa rådgivare, som NFS har lidit eller ådragit sig när det gäller anspråk från tredje part om att din användning av Webbplatsen bryter mot lagstadgade regler eller kränker (immateriella) rättigheter för tredje part eller på annat sätt är olaglig gentemot tredje part.

Invaliditet

Om en del av dessa Användarvillkor är eller blir ogiltiga, kommer NFS och du att fortsätta att vara bundna av de återstående delarna. NFS kommer att ersätta den ogiltiga delen med klausuler som är giltiga och vars rättsliga konsekvenser, med hänsyn till innehållet och syftet med dessa Användarvillkor, motsvarar den ogiltiga delen så mycket som möjligt.

Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa Användarvillkor regleras uteslutande av finsk lag. Alla anspråk eller tvister relaterade till användningen av Webbplatsen och/eller innehållet i dessa Användarvillkor, inklusive tvister om förekomsten och giltigheten av dessa Användarvillkor, kommer att skickas ut exklusivt till den behöriga domstolen i Helsingfors (FI).

Frågor

Om du har några frågor eller kommentarer angående ovan, tveka inte att kontakta NFS via e-post: csd.sweden@nordicfacadesolutions.com


Version 1.0 2021-05-27