Vilkår for bruk

VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

Anvendelsesområde

Disse vilkårene for bruk av Nordic Facade Solutions-nettstedet (heretter kalt «Vilkår for bruk») gjelder besøk til og bruk av Nordic Facade Solutions Oy og dets konsernselskaper sine nettstedet (heretter samlet kalt «NFS» og «Nettstedet») samt informasjonen som er tilgjengelig for deg på eller gjennom dette Nettstedet i en hvilken som helst form (heretter kalt «Informasjonen»). Å besøke nettstedet betyr at den besøkende (heretter også referert til som «deg») automatisk godtar disse bruksvilkårene. NFS kan når som helst og uten ytterligere varsel endre disse vilkårene for bruk. Slike modifiserte vilkår for bruk trer i kraft fra det tidspunktet de publiseres på nettstedet. NFS vil alltid anstrenge seg for å publisere den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne nettsiden.

Innhold

NFS kan ikke garantere at nettstedet vil fungere uten feil og forstyrrelser. Deler av informasjonen kan være ufullstendig og/eller feil og/eller foreldet. NFS er ikke ansvarlig for bruk eller innhold på eksterne nettsider som ikke opprettholdes av NFS, men som det henvises til på dette nettstedet, eller som henviser til dette nettstedet. Våre retningslinjer for informasjonskapsler og personvern gjelder ikke for dine personopplysninger som samles inn og behandles på eller via disse eksterne nettstedene.

Bruk

Informasjonen er utelukkende ment for generelt informasjonsformål og er ikke ment som anbefaling, design, strukturell beregning, estimat eller annen garanti eller erklæring for den besøkende. NFS garanterer ikke og aksepterer ikke noe ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av informasjonen (inkludert informasjon om NFS-produktene) eller for at informasjonen er egnet for det formålet den blir konsultert for av deg. Kunder og tredjeparter bør få en profesjonell rådgiver til å informere dem om (egnetheten til) NFS-produktene for alle ønskede bruksområder og om gjeldende lover og regler.

Fargene som brukes i NFS' kommunikasjon (blant annet i trykksaker) og i prøver fra NFS' produkter, kan avvike noe fra fargene på NFS-produktene som skal leveres. Prøvene er ikke ment til bruk i produkttester og er ikke representative for karakteristikkene til NFS' produkter. NFS's produkter og prøver produseres innenfor angitte fargetoleranser, og fargene (på produksjonsparti) kan variere, selv om den samme fargen blir brukt. Synsvinkelen kan også påvirke oppfatningen av fargene. Metallics-panelene har en overflate der fargen ser ut til å endres basert på hvilken retning de ses fra. De angitte fargestabilitetene og fargespesifikasjonene gjelder kun for den dekorative overflaten, og ikke for kjernematerialet og prøvene til NFS-produktene. NFS-produkter leveres direkte fra fabrikken, med rette, sagede sider.

Den siste versjonen av leveringsprogrammet og datablad med materialegenskaper for VIVIX+ av Formica Group finner du på www.nordicfacadesolutions.info. For Trespa-produkter ligger denne informasjonen ute på www.trespa.info. Kun informasjonen i det nyeste og gyldige databladet med materialegenskaper bør brukes til å velge og gi råd om NFS' produkter. NFS forbeholder seg retten til å endre (spesifikasjonene for) sine produkter uten forvarsel.

Du har rett til å bruke informasjonen, som dokumenter, fotografier, tegninger, illustrasjoner og annet innhold med følgende betingelser: Kunder kan konsultere nettstedet og informasjonen og lage kopier av informasjonen til eget bruk, for eksempel ved å skrive ut eller lagre informasjonen. All bruk av informasjonen er kun tillatt i forbindelse med salg og/eller kjøp av NFS-produkter. Informasjonen kan ikke modifiseres eller endres på noen som helst måte. Illustrasjonene på nettstedet kan ikke brukes uten den medfølgende teksten. Dessuten kan ikke informasjonen brukes på noen måte som er i strid med NFS' immaterielle rettigheter eller bruksvilkår. Du er eksplisitt ansvarlig for alltid å benytte den nyeste informasjonen fra nettstedet. Så dersom du bruker informasjonen, må du regelmessig kontrollere at den fortsatt korresponderer med den nyeste informasjonen tilgjengelig på nettstedet. All annen bruk av nettstedet og/eller informasjonen, inkludert distribusjon, reproduksjon, modifisering, publisering, lagring på datafil eller utsendelse av en slik fil, uten skriftlig samtykke på forhånd fra NFS, er eksplisitt forbudt.

Din bruk av nettstedet er helt på egen risiko. Du er ansvarlig for alt du sender til eller fra nettstedet.

NFS har rett til å endre eller avslutte tilgjengeligheten av nettstedet og/eller informasjonen og tjenestene som tilbys på nettstedene, uansett årsak, eller å begrense tilgangen til denne informasjonen eller disse tjenestene. NFS er ikke ansvarlig for konsekvensene av informasjonsendringer.

Erstatningsansvar

NFS er ikke ansvarlig (verken kontraktsmessig eller ikke-kontraktsmessig) for skader som oppstår eller er relatert til bruken av (eller manglende evne til å bruke) nettstedet, noe som inkluderer skader som følge av virus, eller unøyaktig og/eller ufullstendig informasjon. NFS er heller ikke ansvarlig (verken kontraktsmessig eller ikke-kontraktsmessig) for skader som oppstår eller er relatert til bruken av elektroniske kommunikasjonsmidler med dette nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til skade som skyldes manglende levering eller forsinkelser i leveransen av elektroniske meldinger, hindringer eller manipulering av elektroniske meldinger fra tredjeparter eller av programvare/maskinvare som brukes til elektronisk kommunikasjon og overføring av virus. Disse begrensningene gjelder ikke i tilfeller der slik skade er et resultat av forsett eller grov uaktsomhet fra NFS og/eller dets ledelses side.

Immaterielle eiendeler

Alle opphavsrettigheter, immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til innholdet på nettstedet (deriblant logoer, varemerker, servicemerker, programvare, databaser, lyd, video, tekst og fotografier) eies av Formica, Trespa og/eller dets rettighetshavere.
®Trespa, Meteon, Pura er registrerte varemerker for Trespa, og Formica og VIVIX er registrerte varemerker for The Diller Corporation.

Uoppfordrede ideer som sendes inn

Dersom du plasserer ideer og/eller materiell, som for eksempel tekst, video, lyd, programvare og informasjon («Materiell») på dette nettstedet, eller sender dette til NFS via e-post eller på annen måte helt uoppfordret, har NFS rett til å bruke, kopiere og/eller kommersielt utnytte dette materiellet slik som selskapet måtte ønske, uten å måtte betale noen kompensasjon, og NFS vil ikke være pålagt å opprettholde den konfidensielle naturen til materiellet det er snakk om.

Generelle betingelser

Alle muntlige og skriftlige uttalelser, tilbud, prisforespørsler, salg, forsyninger, leveranser, avtaler og alt relatert arbeid fra NFS er underlagt NFS' generelle salgsbetingelser, som finnes på og som kan lastes ned fra nordicfacadesolutions.com
 
En kopi av disse generelle salgsbetingelsene vil bli gitt gratis på forespørsel.
Alle generelle vilkår og betingelser, bortsett fra betingelsene nevnt ovenfor, avvises eksplisitt og gjelder ikke, uavhengig av om det refereres til slike vilkår og betingelser i forbindelse med tilbudsforespørsler, tilbudsbekreftelser, skrivemateriell og/eller andre dokumenter fra den andre parten.

Skadesløsholdelse

Du skal holde NFS og selskapets ansatte, representanter, lisensinnehavere og handelspartnere skadesløs for alle skader og kostnader, inkludert kostnader for juridisk bistand, regnskapsførere og andre eksterne rådgivere, som NFS har lidd eller pådratt seg i forbindelse med krav fra tredjepart som følge av at din bruk av nettstedet har vært i strid med lovbestemte regler, eller at den har krenket immaterielle rettigheter til tredjeparter eller på annen måte er ulovlig overfor en tredjepart.

Ugyldighet

Dersom en del av disse vilkårene for bruk er eller blir gjort ugyldig, vil NFS og du fortsette å være bundet av de resterende delene. NFS vil erstatte den ugyldige delen med klausuler som er gyldige og hvis juridiske konsekvenser, med tanke på innholdet og formålet med disse vilkårene for bruk, i så stor grad som mulig tilsvarer den ugyldige delen.

Gjeldende lov og habil domstol

Disse vilkårene for bruk er utelukkende underlagt finsk lov. Alle krav og tvister relatert til bruken av nettstedet og/eller innholdet i disse vilkårene for bruk, inkludert tvister om eksistensen og gyldigheten av disse vilkårene, vil bli forelagt utelukkende for en upartisk domstol i Helsinki (Finland).

Spørsmål

Dersom du har spørsmål eller kommentarer angående ovennevnte, er det bare å kontakte NFS på e-postadresse csd.norway@nordicfacadesolutions.com


Versjon 1.0 den 27.05.2021